Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ROZDELENIE ČÍSLOVIEK

1. základné (koľko, aký počet)

tri, štyri, štvrtina, veľa, viac, zopár, málo...

2. radové (poradie)

druhý, tretí, stý, tisíci, posledný, ostatný...

3. skupinové (počet v skupine)

jedni, dvoje, oboje, obe, troje, štvoro, desatoro, viacerí, viacero...

4. druhové (počet druhov)

jednaké, jednako, dvojaké, štvorako, mnohorako...

5. násobné (násobky, opakovania)

dvakrát, veľakrát, mnohokrát...
jeden raz, dva razy, veľa ráz...
štvornásobný, stonásobná, mnohonásobne...
dvojmo, trojmo...
dvojitý, trojitý, štvorito...


1. určité

-vyjadrujú presné číslo (tri, päťkrát, desaťnásobný, štvrtina, trojitý)

2. neurčité

-vyjadrujú počet iba približne (veľa, mnohonásobne, viac ráz, menej)

ČO URČUJEME PRI ČÍSLOVKÁCH

1. rod

mužský, ženský, stredný

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

3. pád

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

4. vzor

pekný, cudzí, päť, mesto, dub, stroj, žena


POZOR! Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec neohýbajú.

VZORY ČÍSLOVIEK

päť

-základné číslovky 5-99
(piatimi, dvadsiatimi siedmimi)

pekný

-radové, násobné, druhové číslovky, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký)

cudzí

-radové a násobné, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku (tretí, tretíkrát, tisíci)

mesto

sto (ak sa ohýba -deliť stom)

stroj

tisíc-tisíce-tisícmi

dub

milión-milióny-miliónmi

žena

nula-nuly, miliarda-miliardy

POZOR NA PRAVOPIS

Ako sa skladajú číslovky

pät-násť, šest-násť
päť-desiat (päť x desať), šesť-desiat, (šesť x desať), deväť-desiat (deväť x desať)
päť-sto (päť x sto), šesť-sto (šesť x sto), deväť-sto (deväť x sto)

Spolu alebo oddelene?

desiatky a jednotky

-v základnom tvare píšeme desiatky spolu s jednotkami (35-tridsaťpäť, 99-deväťdesiatdeväť)
-ak sa skloňujú, oddeľujeme ich po prípone (tridsiati piati ľudia, v tisícsedemstodeväťdesiatom deviatom roku)

milióny a miliardy

-treba ich písať osobitne (päť miliónov tristodvadsaťsedemtisícdvestopäťdesiatsedem občanov, o dvoch miliónoch tristodvadsaťsedemtisícdvestopäťdesiatich siedmich občanoch)

Siedmi alebo siedmy?

vzor päť -základné číslovky (počet, koľko?)

-vždy -i
Boli tam všetci siedmi.
Turnaja sa zúčastnili žiaci ôsmich základných škôl.
Siedmim z nás sa to podarilo .
Vo svojich siedmich rokoch vynikajúco čítala.

vzor pekný -radové číslovky (poradie, koľký v poradí?)

-vždy -y iba v N pl. -i
V cieli skončil siedmy.
V cieli sme sa umiestnili siedmi. (N pl.)
Prv končili ZŠ žiaci ôsmych tried.
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia...
Pomôcka! Pri rozlišovaní medzi počtom a poradím niekedy pomôže dať si číslovku do nominatívu. (v siedmich rokoch-N sedem rokov, ôsmych ročníkov-N ôsme ročníky) alebo nahradiť číslovku slovom päť a pomôcť si výslovnosťou (v mojich siedmich rokoch- v mojich piatich rokoch)

Jedni alebo jedny?

-jedni sa používa v N životného mužského rodu, inak jedny
Jedni chlapi to videli. (N)
Povedali sme to jedným chlapom.
Stretli sme jedny zaujímavé dievčatá.
Hrali sme sa s jednými krásnymi deťmi.

päťkrát, päť ráz

-slová s krát sa píšu spolu (dvakrát, mnohokrát, prvýkrát)
-slová s raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz)
Design Raven