Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

JAZYKOVÉ ŠTÝLY

štýl

-výber a usporiadanie jazykových aj mimojazykových prostriedkov

hovorový štýl

administratívny štýl

náučný (odborný) štýl

publicistický štýl

umelecký štýl

rečnícky štýl


HOVOROVÝ ŠTÝL

-v súkromnom, neformálnom, hovorenom styku
-využíva hovorové aj nespisovné slová, jednoslovné pomenovania

žánre (útvary) hovorového štýlu

bežné rozhovory, dialógy v rodine, v okruhu kamarátov...


ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL

-v úradnom styku
-vyžaduje stručnosť, presnosť, vecnosť

žánre (útvary) administratívneho štýlu

úradný list, žiadosť, objednávka, životopis, úradné tlačivá a formuláre, poukážka, podací lístok, poštová sprievodka a pod.


NÁUČNÝ (ODBORNÝ) ŠTÝL

-vo vedeckom a vzdelávacom prostredí
-vyžaduje presnosť, objektívnosť, odborné vyjadrovanie (termíny), vedecké zdôvodňovanie, používa zložitejšie vety a súvetia

žánre (útvary) náučného štýlu

výklad, referát, diplomová práca, prednáška, štúdia a pod.


PUBLICISTICKÝ ŠTÝL

-texty v médiách -noviny a časopisy, rádio, televízia
-používa publicizmy, skratky a značky, snaží sa informovať, o zaujímavosť a aktuálnosť

žánre (útvary) náučného štýlu

správa, interview, inzerát, úvodník, komentár, recenzia, reportáž, fejtón a i.


UMELECKÝ ŠTÝL

-umelecké texty -básnické, prozaické a dramatické
-vyjadruje subjektívny pohľad autora, jeho pocity, myšlienky
-používa umelecké jazykové prostriedky, obrazné pomenovania

žánre (útvary) umeleckého štýlu

všetky lyrické, epické a dramatické literárne žánre


REČNÍCKY ŠTÝL

-v slávnostných, verejných prejavoch pri rôznych príležitostiach
-má zaujať poslucháča - rečnícke otázky, zvolania, knižné slová a pod.

žánre (útvary) rečníckeho štýlu

príhovor, slávnostný prejav, smútočný prejav, súdna reč, prednáška, referát...

Design Raven