Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ROZDELENIE PODSTATNÝCH MIEN:

1. všeobecné

názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)

2. vlastné

vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)

1. konkrétne

majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec)

2. abstraktné

sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)

ČO URČUJEME

1. rod

mužský, ženský, stredný

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

3. pád

nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

4. vzor

chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná

5. životnosť (v mužskom rode)

životné

(osoby a zvieratá v sg.)

neživotné

(ostatné)

VZORY PODSTATNÝCH MIEN

mužský rodživotnézakončené na spoluhlásku alebo -ochlap
zakončené na -ahrdina
neživotnézakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl.dub
zakončené na mäkkú spoluhláskustroj
ženský rodsamohláskovépred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl.žena
pred "a" mäkká spoluhláskaulica
spoluhláskovév G sg. prípona -edlaň
v G sg. prípona -ikosť
stredný rod zakončené na -omesto
zakončené na -esrdce
zakončené na -ievysvedčenie
zakončené na -a, -ädievča

vzor gazdiná -slová gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, cisárovná

podstatné mená mať a pani majú osobitné skloňovanie

VZORY POMNOŽNÝCH PODSTATNÝCH MIEN

zakončenie v N sg.zakončenie v L sg.rodvzor
-y (Piešťany)-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch)mužskýdub
-e (kúpele)mužskýstroj
-y (Tatry)-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach)ženskýžena
-e (nohavice)ženskýulica
-á, -a (pľúca) strednýmesto
-ia (prsia) strednýsrdce

VZORY ZVIERACÍCH PODST. M. MUŽSKÉHO RODU

chlap

všetky v jednotnom čísle

dub

v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly)

stroj

v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede)

p.m. vlk, pes, vták

v množnom čísle sa môžu skloňovať ako životné (chlap) alebo neživotné (dub) (napr. poľovnícke psy, poľovnícki psi)

POZOR! Ak sa zosobňuje zvieracie p.m. na človeka, skloňuje sa ako životné (Štúrovci boli smelí orli.)

VZORY CUDZÍCH PODSTATNÝCH MIEN

chlap

grécke a latinské p.m. (životné) s príponami -as, -os, -es, -us, -is (Sofokles- od Sofokla) a cudzie priezviská s príponami -o, -ó, -u, -ú, a nemé -e (Galileo-od Galilea, Moliére-od Moliéra)

dub

cudzie p.m. (neživotné) s príponami -us, -os, -es (realizmus-o realizme)

kuli

všeobecné p.m. (životné) a priezviská s príponami -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö, -ä, -ě (Pálfy-od Pálfyho-Pálfyovia)

žena

p.m. (ženského rodu) s príponami -ea, -oa, -ua (idea- dve idey)

ulica

p.m. (ženského rodu) s príponami -ia, -ya (Mária-od Márie)

mesto

p.m. (stredného rodu) s príponami -um, -on (gymnázium-z gymnázia, epiteton-dve epitetá)

podľa L.Navrátil: Skloňovanie podstatných mien

POZOR NA PRAVOPIS

v I pl. píšeme vždy -mi, -ami (dubmi, ženami)

v L píšeme vždy -i, -í (na papieri, na tanieri, v hoteli)

prípona -ov býva v mužskom rode, -ou v ženskom rode

vzory chlap, hrdina

rytieri, inžinieri, huslisti
o rytierovi, o inžinierovi, o huslistovi

vzor dub

stromy, lesy, vozy
stromami, lesmi, vozmi

vzor žena

od ženy, od Lucky, od mamy
dve ženy, dve Lucky, dve mamy
so ženami, s Luckami, s mamami

vzory dlaň, kosť

v stepi, na osi, na reťazi
stepi, osi, reťaze

vzory srdce, vysvedčenie

na svedomí, na mori, pri zábradlí, v kroví
Design Raven