Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

UVÁDZACIA VETA NA ZAČIATKU

Uvádzacia veta sa konči dvojbodkou, priama reč sa začína veľkým písmenom.

Peter iba ticho poznamenal:,,Takto som to nechcel urobiť."
Mama sa spýtala:,,A kedy to už bude hotové?"
Hájnik sa zamračil:,,Nech vás tu už nikdy nestretnem!"

UVÁDZACIA VETA NA KONCI

Priama reč sa končí čiarkou, otáznikom alebo výkričníkom, uvádzacia veta sa začína malým písmenom.

,,Takto som to nechcel urobiť," ticho poznamenal Peter.
,,A kedy to už bude hotové?" chcela vedieť mama.
,,Nech vás tu už nikdy nevidím!" mračil sa hájnik.

VLOŽENÁ UVÁDZACIA VETA

Uvádzacia veta sa začína malým písmenom, končí čiarkou, druhá časť priamej reči sa začína malým písmenom.

,,Takto som to nechcel urobiť," ticho poznamenal Peter, ,,nebudeme pokračovať."
,,Veľmi som sa snažila," kývala hlavou, ,,ale nemá to zmysel."
Design Raven