Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

PODĽA SPISOVNOSTI

a. spisovné

-sú v súlade s jazykovou normou

b. nespisovné

-sú v nesúlade s jazykovou normou

1. slang

-používa ho určitá skupina ľudí
napr. žiaci - učka, deják, vysvečko, gympeľ

2. nárečové slová

-používajú sa na istom území Slovenska
napr. švábka, krumple, dzífka, včuľ

3. subštandardné slová

-nesprávne utvorené alebo prevzaté z iného jazyka, sú rozšírené všeobecne, nie iba v nejakej skupine ľudí
napr. tlačítko, bezvadný, cálovať

PODĽA CITOVÉHO ZAFARBENIA

a. neutrálne slová

b. citovo zafarbené (expresívne)

kladne citovo zafarbené

detské slová

-používajú sa v komunikácii s deťmi
napr. papať, havo, žiža

hypokoristiká

-v domácom, súkromnom styku
napr. miláčik, oco, Peťo

zjemňujúce slová (eufemizmy)

-zjemňujú nepriaznivú skutočnosť
napr. odišiel na večnosť, nie je najšikovnejší, naposledy vydýchol

záporne citovo zafarbené

pejoratíva

-zhoršujú význam slova
napr. bengál, fušer, frajer, telivo

hrubé slová

napr. žrať, srať, riť

vulgarizmy

-nadávky

PODĽA ŠTÝLOV

a. stylisticky bezpríznakové

b. štylisticky príznakové

hovorové slová

-v bežnej hovorenej reči v súkromnom styku
napr. basa, činžiak, fabrika, autiak

publicizmy

-v novinách, časopisoch, spravodajstve
napr. konsenzus, brífing, celoplošné, míting

administratívne slová

-v úradnom styku
napr. poukážka, fakturovať, potvrdenie

odborné slová (termíny)

-v náučných a vedeckých textoch
napr. kyselina sírová, podmet, metafora, stavovce

knižné slová

-vzletné vyjadrenia v knihách, slávnostných prejavoch a pod.
napr. precízny, zvestovať, ustavičná, blaženosť

básnické slová (poetizmy)

v umeleckých, básnických textoch
napr. luna, vesna, blankyt, kedys'

PODĽA PÔVODU

a. domáce slová

b. cudzie slová

prevzaté

-čiastočne sa prispôsobili slovenskému jazyku
napr. disciplína, bicykel, ordinácia

zdomácnené

-už sa nepociťujú ako cudzie
napr. škola, žiak

ŠPECIÁLNE SKUPINY SLOV

Kalky

-slovenské slová, ktoré vznikli doslovným prekladom cudzích slov
napr. zemepis (geo-grafia), milosrdenstvo (miseri-cordia), všemohúci (omni-potens)

Internacionalizmy

-cudzie slová, ktoré sa rozšírili do jazykov celého sveta
napr. softvér, hokej, robot, prezident

PODĽA HISTORICKÉHO HĽADISKA

a. historicky bezpríznakové

b. historicky príznakové

archaizmy

-nahradili ich iné výrazy
napr. árešt, stoletie, dejespyt, viselec

historizmy

-zanikli javy, ktoré pomenúvali
napr. dereš, pandúr, groš

zastarané slová

-ešte sú známe, ale nahrádzajú ich novšie slová, používajú ich najmä starší ľudia
napr. gánok, bukréta, rínok, veselie

neologizmy

-nové slová, ktoré väčšinou pomenúvajú nové javy
napr. logo, displej, Róm, kalkulačka
Design Raven