Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

SLOHOVÉ POSTUPY A ÚTVARY

slohový postup

-spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa, na čo zameriava svoju pozornosť (napr. na príbeh, vlastnosti, informáciu, súvislosti medzi javmi a pod.)

rozprávací slohový postup

opisný slohový postup

informačný slohový postup

výkladový slohový postup

slohový útvar

-je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu
napr. ak použijeme opisný slohový postup, môžeme vytvoriť slohový útvar - statický opis

ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP

-má vyrozprávať jedinečnú udalosť, príbeh v nejakej časovej postupnosti
-hojne využíva slovesá

útvary rozprávacieho s.p.

bájka, povesť, rozprávka, poviedka, novela, román...


(treba sa naučiť z literatúry :-))

OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP

-má zachytiť vlastnosti predmetu, osoby
-hojne využíva prídavné mená

útvary opisného s.p.

opis

a. statický

-opisuje objekt bez pohybu

a. dynamický

-opisuje objekt v pohybe alebo popisuje nejakú činnosť -opis pracovného postupu

a. jednoduchý

-opisuje vlastnosti objektu bez výraznejšieho štýlového zafarbenia

b. umelecký - náladový

-využíva umelecké jazykové prostriedky - poetizmy, trópy, figúry atď

c. odborný

-pracuje s objektom metodickým, vedeckým spôsobom a používa odborný jazyk

charakteristika

-opisuje vlastnosti osoby

a. priama charakteristika

-vlastnosti človeka priamo pomenuje

b. nepriama charakteristika

-zobrazuje vlastnosti cez ich prejavy, správanie človeka

a. vonkajšia charakteristika

-zachytáva výzor, vzhľad človeka

b. vnútorná charakteristika

-všíma si charakter, povahu osoby

karikatúra

-je to vlastne zvláštny druh charakteristiky, všíma si najmä záporné vlastnosti a slabosti, ktoré zveličuje až do humornej podoby
-má poukázať na isté črty, prípadne ich zosmiešniť

INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP

-uvádza fakty, údaje, informácie
-odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako
-často využíva číslovky, vlastné mená

útvary informačného s.p.

správa

-stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach

oznámenie

-stručne, výstižne informuje o budúcej udalosti

úradný list - žiadosť, objednávka

-stručne, presne vyjadruje, čo je jeho úlohou (žiada, objednáva atď.)

interview, pozvánka, inzerát, dotazník, telegram, zápisnica, program...


VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP

-sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky

útvary výkladového s.p.

výklad

-vysvetľuje, objasňuje, poučuje o nejakom probléme, sprístupňuje poznatky
-má byť vecný a objektívny

úvaha

-zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje
-je subjektívna, môže používať umelecké prostriedky

referát

-stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky

recenzia

-hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film atď.)

komentár

-očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša predpovedať následky

prednáška, úvodník, diskusný príspevok...

Design Raven