Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

ROZDELENIE SLOVIES

plnovýznamové

1. činnostné -pomenúvajú činnosti, úkony

a. predmetové -ich význam si vo vete vyžaduje pripojenie predmetu (vlastniť, vziať, stratiť...)
b. bezpredmetové -ich význam si nevyžaduje pripojenie predmetu (kráčať, cestovať...)

2. stavové -pomenúvajú stavy, deje, ktoré nepodliehajú vôli

(šedivieť, starnúť, uzdraviť sa...)

pomocné

-nemajú úplný, samostatný význam, preto sa vo vete spájajú s iným, plnovýznamovým slovom

1. modálne (spôsobové)

-vyjadrujú vôľu, chcenie, povinnosť, možnosť uskutočniť dej
chcieť, môcť, musieť, vedieť, mať (niečo za povinnosť -Mám si ešte napísať úlohu.), smieť, dať sa

2. fázové

-vyjadrujú fázu, koniec, začiatok deja
začať/ínať, prestať/ávať, z/ostať/ávať (Začína pršať. Prestala pracovať.)

3. limitné

-vyjadrujú blízky začiatok deja
ísť, mať (Išlo ma poraziť. Vyzerá, akoby ho mal šľak trafiť.)

4. sponové

-fungujú ako spojenie (spona) v mennom prísudku, spájajú sa s plnovýznamovými slovnými druhmi
byť, stať sa (Som chorý. Bola až piata. Stane sa lekárom. Kedy sa stala takou?)

ČO URČUJEME PRI SLOVESÁCH

1. osoba

prvá (ja, my), druhá (ty, vy), tretia (on, ona, ono, oni, ony)

2. číslo

jednotné (singulár), množné (plurál)

3. čas

a. minulý

čítal som, prečítal som

b. prítomný

čítam

c. budúci

budem čítať, prečítam

4. spôsob

a. oznamovací

b. rozkazovací

c. podmieňovací

-v prítomnom čase pomocou BY (Ak by sme mali knihu, čítali by sme.)
-v minulom čase pomocou BOL/A/O/I BY (Ak by sme boli mali knihu, boli by sme čítali.)

POZOR! Neexistuje opytovací spôsob.

5. vid

a. dokonavý

-vyjadruje ukončený dej, už neprebieha (nakúpiť, prepísať, urobiť)
-budúci čas sa u nich tvorí jednoduchým slovesným tvarom (odpíšem, prepracujem, zakryjem)
POZOR! Dokonavé slovesá nemajú prítomný čas. (prečítal som -min.č., prečítam -bud.č.)

b. nedokonavý

-dej je neukončený, stále prebieha (písať, nakupovať, prepisovať, robiť)
-budúci čas sa u nich zväčša tvorí zloženým slovesným tvarom (budem pracovať, budem prepisovať)

POZOR! Sloveso zostáva dokonavé alebo nedokonavé v ktoromkoľvek tvare. Vid sa teda dá určiť aj pri neurčitku.
POZOR NA CHYBY! Nepomýľte si slovesá -napr. prepísať a prepisovať sú dve rôzne slovesá (prepíšem - budem prepisovať)
POZOR NA CHYBY! Nedajte sa pomýliť časmi. Ak je sloveso v minulom čase, neznamená to, že je dokonavé (Písal som -nedokonavý vid). To isté platí aj o budúcom čase. (Prečítam -dokonavý vid).

6. Slovesný rod

a. činný

-podmet vykonáva dej
(Mama varí obed. Kosci kosili lúku).

b. trpný

-podmet nevykonáva dej, je ním zasiahnutý
1. zvratný trpný rod (sa)
(Obed sa varí. Lúka sa kosila.)
2. opisný trpný rod (byť + trpné príčastie)
(Obed je varený. Lúka bola kosená.)

SLOVESNÉ TVARY

podľa zloženia

1. jednoduché slovesné tvary

-jedno slovo (píšem, píš, napíšem, napíš)

2. zložené slovesné tvary

-viac častí (písal som, budem písať, písal by som, bol by som písal)

podľa určitosti

1. určité slovesné tvary

-vieme určiť spôsob a čas (píšem, blýska sa)

2. neurčité slovesné tvary

-nevieme určiť spôsob a čas
a. neurčitok písa - ť
b. prechodník píšu - c
c. činné príčastie prítomné píšu - ci
d. činné príčastie minulé písa - vší
e. trpné príčastie písa - ný (-ený, -tý)
f. slovesné podstatné meno písa - nie

POMÔCKA! Prechodník a činné príčastie prítomné sa tvoria od 3.os.pl. +prípona, ostatné -od neurčitku odtrhneme -ť a pridáme príponu.
POZOR! Pri neurčitých slovesných tvaroch sa dá často určiť aj menný rod, pád, vzor (napr. kosená-ženský rod, sg.,N, pekný.)

VYKÁTE SPRÁVNE?

Pri vykaní musí byť sloveso v pluráli!

Chyby sa robia v minulom čase a v podmieňovacom spôsobe.

Pani učiteľka, vtedy ste mi veľmi pomohli. (minulý čas- pomohli ste - nie pomohla ste)
Mladý pán, uvoľnili by ste mi miesto? (prít.č., podm.sp.- uvoľnili by ste - nie uvoľnil by ste)
Pane, boli by ste mi pomohli? (min.č., podm.sp.- boli by ste pomohli - nie bol by ste pomohol)

POZOR NA PRAVOPIS

správne písanie nie, ne

Častica nie sa píše vždy samostatne!

Nie som príliš sklamaný. Toto nie je dobrý nápad. Žiadni kamaráti tam nie sú.

Predpona ne sa píše vždy spolu so slovesom!

Nebol príliš sklamaný. Toto nebol dobrý nápad. Žiadni kamaráti tam nebudú.

Pozor na ypsilon v rozkazovacom spôsobe

Prípona -y sa u slovies vyskytuje iba v rozkazovacom spôsobe niektorých vybraných slov!

Skry! Umy! Ry! Vy! (príkaz psovi :-))
Design Raven