Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

Spodobovanie spoluhlások znamená, že predchádzajúca spoluhláska sa zmení na svoj znelostný pár podľa nasledujúcej spoluhlásky, čiže utvoria pár rovnakej znelosti (obe budú neznelé alebo obe budú znelé)

Spodobovanie spoluhlások na konci výrazu pred prestávkou

-v tomto prípade sa spodobuje iba znelá spoluhláska na neznelú (prestávka je neznelá)
-napr.: voz [vos], dub [dup]

Spodobovanie spoluhlások vo vnútri výrazu

Spodobovanie znelých pred neznelými spoluhláskami

-znelá spoluhláska sa mení na svoj neznelý pár, obe budú neznelé
-napr.: roZČesať [roSČesať]

Spodobovanie neznelých pred znelými spoluhláskami

-neznelá spoluhláska sa mení na svoj znelý pár, obe budú znelé
-napr.: kreSBa [kreZBa]

Spodobovanie spoluhlásky V

Spodobovanie V na konci výrazu pred prestávkou

-V sa mení U
-napr.: páV [páU], prv [prU]

Spodobovanie V na začiatku výrazu

-pred neznelou spoluhláskou sa V mení na F
-napr.: Vták [Fták], Včela [Fčela]
-pred znelou spoluhláskou alebo samohláskou zostáva vo výslovnosti V
napr.: V_doline [V_doline]

Spodobovanie V vo vnútri výrazu

-pred neznelou spoluhláskou sa V mení na U
-napr.: praVda [praUda]
-pred znelou spoluhláskou alebo samohláskou zostáva vo výslovnosti V
napr.: poVraz [poVras]
Design Raven