Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

VÝZNAMOVÉ VZŤAHY V SLOVE

jednovýznamové slovo

-má jeden význam

viacvýznamové slovo

-má základný význam a od neho sa na základe súvislosti, podobnosti vytvárajú odvodené významy
napr. oko (orgán zraku) - základný význam, oko (na polievke, v sieti, na pančuche) -odvodené významy podľa podobného okrúhleho tvaru

VÝZNAMOVÉ VZŤAHY MEDZI SLOVAMI

homonymá (rovnozvučné slová)

-síce rovnako znejú, ale inak nemajú vôbec nič spoločné
napr. rys (zviera) - rys (výkres) alebo čelo (hudobný nástroj) - čelo (časť tváre)

synonymá (rovnoznačné slová)

-inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam
-môžu tvoriť synonymické dvojice (švárna-rúča) alebo synonymické rady (plakať-nariekať-bedákať)

antonymá (opozitá)

-slová s opačným významom
napr. deň-noc, malý-veľký, plakať-smiať sa, veľa-málo
Design Raven