Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

POZNÁMKA AUTORA

V kapitolách o slovných druhoch nájdete presnejšie, ktoré slová sa podľa týchto vzorov skloňujú a príklady ich použitia.


"Y" A VZORY PODSTATNÝCH MIEN

dub

N a A pl. -y
(stromy, domy, zuby, schody, dvory, hotely)

POZOR! L sg. môže byť (okrem -e) prípona -i (na tanieri, v hoteli)

žena

G sg., N a A pl. -y
(matky, tety, sestry, od zimy, od Evy, od Zuzy)

POZOR! Cudzie podst.m. ženského rodu, ktoré sú zakončené na -ea, -oa, -ua majú v D a L sg. príponu -i a v G pl. -í (napr. N Andrea, D Andrei, L o Andrei, G pl. Andreí)


V iných vzoroch podstatných mien sa ypsilon nevyskytuje!

POZOR NA CHYBY! VZORY CHLAP, DLAŇ, KOSŤ, VYSVEDČENIE, SRDCE MAJÚ VŽDY i/í. (chlapi, inžinieri, na osi, husi, na svedomí, v kroví, pri mori)

OSTATNÉ VZORY

pekný (niektoré prídavné mená, zámená, číslovky...)

Vždy y/ý, iba v N pl. -i/í
(pekný chlapec - pekní chlapci - pekným chlapcom)
(múdry žiak - múdri žiaci - o múdrych žiakoch)
(aký človek - akí ľudia - akým ľuďom)
(ktorý pán - ktorí páni - ktorým pánom)
(siedmy ročník - od siedmych ročníkov - v siedmych ročníkoch)

cudzí (niektoré prídavné mená, zámená, číslovky...)

Vždy -i/í
(súci mládenec - súci mládenci - od súcich mládencov)

matkin, otcov (privlastňovacie prídavné mená)

Vždy -ý, iba v N pl. -i (krátke!!!)
(s matkiným kamarátom - matkini kamaráti - s matkinými kamarátmi)
(s otcovým spolupracovníkom - otcovi spolupracovníci - o otcových spolupracovníkoch)
(s Lenkiným bratom - Lenkini bratia - od Lenkiných bratov)
(s Karolovým priateľom - Karolovi priatelia - s Karolovými priateľmi)

páví (druhové (zvieracie) prídavné mená)

Vždy (dlhé!!!)
(pávím perom - z pávích pier - pávími perami)
{orlím pazúrom - z orlích pazúrov - v orlích pazúroch}
(husí zobák - husím zobákom - husími zobákmi)

môj (môj, tvoj, náš, váš, svoj)

Vždy -i (krátke!!!) iba v I sg. -í (dlhé!!!)
(s tvojím bratom - tvoji bratia - od tvojich bratov)
(s vaším problémom - od vašich problémov - s vašimi problémami)
(so svojím názorom- od svojich názorov - o svojich názoroch)
(s naším plánom - od našich plánov - našimi plánmi)

päť (základné číslovky 5-99)

Vždy -i
(v mojich siedmich (ôsmich) rokoch)
(žiaci v siedmich (ôsmich) školách)
(od siedmich (ôsmich) zhavranených bratov)
Design Raven