Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

PODMET

-zväčša činiteľ deja, nositeľ vlastnosti
-pýtame sa kto, čo

vyjadrený podmet

-je vyjadrený vo vete slovom
Otec číta. (Kto číta? Otec.)
Dospelí môžu vstúpiť.
Nikto tu nie je. Naši vyhrali.
Prvý berie všetko.
Fajčiť je tu povolené.
Na chodbe zaznelo hlasné tresk.

nevyjadrený podmet

-nie je vyjadrený vo vete slovom (doplníme si ho do zátvorky), je jasný z kontextu, z tvaru slovesa
(ona) Včera vôbec nepracovala. (Kto nepracoval? Ona.)
(my) Nepôjdeme s vami. (Kto nepôjde? My.)
(ty) Pomôž im!

viacnásobný podmet

Ženy a deti majú prednosť.
Futbal hrali nielen chlapci, ale aj dievčatá.
Urobili ste to vy alebo oni.
Ani strelci, ani kajakári neprekvapili.

PRÍSUDOK

-vyjadruje činnosť, stav, vlastnosť
-pýtame sa, čo niekto robí, čo sa s ním deje (príp. aký je)

slovesný prísudok

-je vyjadrený slovesom

jednoduchý slovesný prísudok

-je vyjadrený plnovýznamovým slovesom Otec pracuje. (Čo robí otec? Pracuje.)
Vlasy starého otca šedivejú. (Čo sa deje s vlasmi? Šedivejú.)

zložený slovesný prísudok

-je zložený z pomocného a plnovýznamového slovesa
Ona nám nechce poradiť.
Zrazu prestala písať.
Veď sa predsa musíte snažiť!
Snáď nezačne opäť plakať.

menný (slovesno-menný) prísudok

-je zložený zo sponového slovesa (byť, stať sa) a plnovýznamového slovného druhu
Sused sa stal policajtom.
Peter je zdravý.
Katka nebola vždy taká.
Títo budú prví.

viacnásobný prísudok

Sused sa stal policajtom alebo záchranárom?
Princezná bola nielen krásna, ale aj múdra.
Cesta bola náročná a únavná.
Bude to nepríjemné, ba až odpudzujúce.

VETNÝ ZÁKLAD

-základný vetný člen jednočlennej vety

slovesný vetný základ

-je vyjadrený určitým slovesným tvarom
Prší. Hrmelo.
Pichá ma v boku.
V škole sa o tom rozprávalo.
Dobre sa mi tu sedí.
Chcelo sa mi plakať.
Lieky treba užívať pravidelne.
Takto neskoro neslobodno rušiť pacientov.

neslovesný (menný) vetný základ

-nie je vyjadrený určitým slovesným tvarom
-vyjadrený menom: Potraviny.
-vyjadrený príslovkou: Dobre.
-vyjadrený časticou: Samozrejme.
-vyjadrený citoslovcom: Ach!
-vyjadrený neurčitkom: Nerušiť!
-vyjadrený príčastím: Otvorené.
Design Raven