Teória Cvičenia E-Monitor9

ÚVOD

Domovská stránka autora

PRAVOPIS

Vybrané slová
Y/I a vzory
Veľké písmená
Písanie čiarky
Rozdeľovanie slov
Priama reč

HLÁSKOSLOVIE

Hlásky
Spodobovanie spoluhlások
Prozodické javy

SLOVNÁ ZÁSOBA

Rozdelenie SZ
Významy slova
Zmeny v slovnej zásobe
Slovníky

TVAROSLOVIE

Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neohybné slovné druhy

SKLADBA

Základné vetné členy
Rozvíjacie vetné členy
Sklady
Veta
Jednoduché súvetie

SLOHOVÁ VÝCHOVA

Slohové postupy a útvary
Jazykové štýly

LITERÁRNA VÝCHOVA

Teória literatúry
Malé dejiny literatúry

NÁJDI NA SJ DO VRECKA


REKLAMA


NÁVŠTEVNOSŤ

OBOHACOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBYA. Tvorenie slov

1. Odvodzovanie

a. predponami

u-piecť, pred-písať

b. príponami

vod-ný, zem-ský, pek-ár

c. bezpríponovo

bežať > beh-0, dýchať > dych-0

2. Skladanie

-viac slov sa spojí do jedného slova
napr. zem-e-guľa, auto-kino

B. Skracovanie

1. skratky

str., atď., a pod., a i.

2. značky

-veličiny, jednotky, meny a podobne
km, P, W, USD, l, mg

3. skratkové slová

-čítajú sa ako slová
TANAP, NATO, SLOVNAFT

4. iniciálové skratky

-čítajú sa po iniciálach
USA, SR, KDH

C. Spájanie slov do viacslovných pomenovaní

-slová vytvárajú ustálené viacslovné pomenovania

1. združené pomenovania

-ustálené, priame
-napr. obecný úrad, králik biely, základná škola

2. frazeologizmy

-ustálené, nepriame-obrazné

a. príslovie

-ľudová múdrosť s poučením
-Remeslo má zlaté dno

b. porekadlo

-obrazne pomenúva istý jav, nevyjadruje ponaučenie
-Akoby matke z oka vypadla

c. pranostika

-vyjadrujú skúsenosť ľudí s počasím, ročnými obdobiami, snažia sa prepovedať prírodné javy
-Studený máj, v stodole raj

d. pririvnanie

-prirovnáva dva javy podľa spoločnej podobnej vlastnosti
-Silný ako lev

D. Prenášanie významu

-mení sa význam slova alebo výrazu, slovo získa nový, obrazný, prenesený význam

1. metafora

-význam sa prenáša na základe podobnosti javov
-Pramene vlasov

2. metonymia

-význam sa prenáša na základe súvislosti javov
-vypiť pohár, kúpiť Kukučína, nosiť líšku

3. personifikácia

-význam sa prenáša zo živého na neživý jav
-Obloha plakala

4. prirovnanie

-javy sa prirovnávaju podľa spoločnej vlastnosti
-vlasy ako zo zlata

E. Preberanie slov z cudzích jazykov

-prevzaté, zdomácnené slová a internacionalizmy
Design Raven